ផ្នែកតម្បាញ

ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ជាង១០ឆ្នាំមកនេះ ក្រុមហ៊ុនយើងមានសមត្ថភាពផលិតអាវ តម្បាញស្ទើរគ្រប់ប្រភេទស្ទាយទាំងអស់។ ក្រុមហ៊ុន KL Sewing Investment បានវិវត្តខ្លួនពីការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិ មកប្រើម៉ាស៊ីនតម្បាញស្វ័យប្រវត្តិ១០០ភាគរយ (Computer Knitting Machines)។ ចំពោះម៉ាស៊ីន តម្បាញនេះទៀតសោធ យើងអាចផលិតសំលៀកបំពាក់ទំហំម្ជុល 7GG 12GG និង 14GG ៕