ក្រុមហ៊ុន ខេអិល សូវីង អុិនវេសមុិន ឯ.ក ទទួលធ្វើសម្លៀកបំពាក់សុទ្ធសឹងគ្រប់ប្រភេទដោយមានបូករួមទាំង៖

  • អាវ (អាវយឺត អាវគូតុង អាវយឺតប៉ូឡូ អាវក្រណាត់ ។ល។)
  • អាវក្រៅ និងអាវរងារ
  • ខោ (ខោយឺត ខោកីឡា ខោក្រណាត់ស្វិត ។ល។)
  • អាវ និងខោក្នុងបុរស និងស្ត្រី (អាវទ្រនាប់ ខោក្នុង ។ល។)
  • ផលិតផលផ្សេងៗ (ស្រោមជើង កន្សែងជូតមុខ កន្សែងដៃ ។ល។)
  • ស្បោងក្រណាត់ការពារបរិស្ថាន (Non-Woven Bags)