• ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំទទួលធ្វើគ្រប់សម្លៀកបំពាក់ទៅតាមតម្រូវការអតិថិជនក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក
  • រាល់ការកម្ម៉ង់ទិញគឺចាប់ពី ៥០០ ផលិតផលឡើងទៅ
  • រាល់ការកម្ម៉ង់ទិញត្រូវឆ្លងកាត់តាមក្រុមការងារផ្នែកទីផ្សារជាមុនសិន។