ក្រុមហ៊ុនខេអិល សូវីង អុិនវេសុិន កំពុងសហការគ្នាជាមួយ ខេអិនអេ ខេមបូឌា ក្នុងការបង្កើតម៉ាកអាវថ្មីមួយនេះ ដែលនឹងបោះជំហ៊ានចូលក្នុងទីផ្សារចុងឆ្នាំ២០១៨ នេះ។