លោក​ ឈិន សុខខេង

អគ្គនាយក

លោក ឌឿន ណាថា

នាយកផ្នែក អភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកផលិតកម្ម និង ពត៌មានវិទ្យា

លោក គាង រក្សា

នាយកផ្នែកទីផ្សារ

កញ្ញា គុំ ដាលីន

នាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស